Roxbury, Massachusetts

Founded 1630. Annexed to Boston, 1868.