Samuel Thompson
(1713 - )
Phebe/5c Thompson
(1753 - )
Nathan Andrews
(s 1751 - )
Rachel/5c Thompson
(1755 - )
Abijah Hull
(s 1752 - )
Samuel/5c Thompson
(1757 - )
Asa/5c Thompson
(1759 - )
Son1/5c Thompson
(1763 - )
Subject
Daughter
Son